Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

, , Leave a comment

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng không thể bỏ qua đối với doanh nghiệp. Việc nắm rõ các quy định về luật thuế thu nhập doanh nghiệp là tiền đề để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi nộp thuế.
Bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ cập nhật luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và cách tính thuế đối với những trường hợp phổ biến.

I.Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

 

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

* Mục đích áp dụng chính sách thuế TNDN

– Là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhầ nước

– Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường

– Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam

– Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay.

luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

>>>>> Học Kế Toán Tổng Hợp Online Ở Đâu Tốt

II. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

1.Quy định chung về thuế TNDN

– Văn bản hợp nhất Luật Thuế TNDN và các Luật sửa đổi Luật Thuế TNDN

+ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Luật sửa đổi năm 2014

– Luật Thuế TNDN tiếng Anh- Law on Enterprise Income Tax

2. Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

+ Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

+ Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 12/2015/NĐ-CP

– Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 các thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

+ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

+ Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

+ Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

– Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC (Hiệu lực 01/05/2018)

– Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

+ Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

+ Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC

+ Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC

– Thông tư 176/2010/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

– Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

– Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

– Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

– Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Hiệu lực 24/6/2020)

– Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

– Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

3. Hướng dẫn xác định thu nhập tính thuế, quyết toán thuế TNDN

– Phương pháp tính thuế, nộp thuế TNDN

– Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Xác định chi phí được trừ, chi phí không được trừ trong thuế TNDN

– Xác định các khoản thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Xác định lỗ và chuyển lỗ trong thu nhập của doanh nghiệp

4.Chính sách ưu đãi về thuế TNDN

* Năm 2021

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

* Năm 2020:

– Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

* Năm 2019:

– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Nghị định 13/2019/NĐ-CP)

* Năm 2016:

– Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

– Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

* Năm 2013:

– Nghị quyết 02/NQ-CP giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

– Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn giảm khoản thu NSNN theo NQ 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD

* Năm 2012:

– Nghị quyết 29/2012/QH13 chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

– Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

– Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP

– Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

– Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP

* Năm 2011:

– Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

– Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13

– Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13

– Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

– Thông tư 42/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

– Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

– Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg

– Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

– Thông tư 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

III. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Lưu ý: trường hợp các doanh nghiệp có lập quỹ phát triển khoa học công nghệ sẽ được miễn tính thuế đối với phần thu nhập được trích ra quỹ. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp này sẽ có công thức tính thuế TNDN riêng, cụ thể:

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ phát triển KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các chi phí được trừ

– Tổng doanh thu là toàn bộ các thu nhập từ việc kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ, trong đó đã được trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp đã được nhận hoặc chưa được nhận cũng như các nguồn doanh thu khác.

+ Nếu doanh nghiêp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu không bao gồm thuế GTGT.

+ Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu đã bao gồm thuế GTGT.

Các chi phí được trừ bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh (có thể bao gồm cả khoản được trừ và không được trừ).Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 9 Luật Thuế TNDN sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

– Các khoản lỗ kết chuyển là các khoản do doanh nghiệp lựa chọn để bù lỗ. Phần thu nhập còn lại sau khi đã bù lỗ vẫn phải áp dụng thuế suất thuế TNDN.

– Thuế suất thuế TNDN: Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC của bộ Tài Chính đã đưa ra các mức thuế suất sau:

+ Thuế suất 20% áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp

+ Thuế suất 32% – 50% áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

+ Thuế suất 50% áp dụng với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc. Wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ. Thủ tướng Chính Phủ quyết định mức thuế suất phù hợp với từng dự án; từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply