Tổng Hợp Mẫu Công Văn Gửi Thuế – Bảo Hiểm Đầy Đủ Và Chi Tiết

, , Leave a comment

Trong công việc, kế toán sẽ cần phải sử dụng những mẫu công văn gửi thuế và bảo hiểm khác nhau. Dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ tổng hợp mẫu công văn gửi thuế và bảo hiểm để hỗ trợ các bạn làm kế toán dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Tổng Hợp Mẫu Công Văn Gửi Thuế – Bảo Hiểm

Mẫu công văn gửi thuế

1. Mẫu công văn giải trình gửi thuế

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là mẫu bản công văn được các tổ chức, doanh nghiệp lập ra để gửi tới chi cục thuế nhằm giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình gửi thuế cần nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải trình…

Dưới đây là mẫu công văn giải trình về các vấn đề như: Giải trình sai thuế, giải trình về hóa đơn bỏ trốn,… bạn có thể tham khảo

CÔNG TY ……………..

————————

Số: …………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

……….., ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v trả lời công văn số ……………… của Chi cục thuế Quận ……………………………..)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: …………………………………………

– Mã số thuế: …………………….

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Công ty …………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Mẫu công văn gửi thuế về xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Luật kế toán số 88/2015/QH13 thì:

Trường hợp kỳ kế toán đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng kỳ kế toán năm trước đó để tính thành 01 kỳ kế toán năm. Đồng thời, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Thời hạn nộp mẫu công văn gửi thuế về việc xin gộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải trước thời hạn nộp báo cáo tài chính năm xin gộp.

Khi tiến hành, doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính năm bên dưới.

CÔNG TY……………………..

Số: …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm ……  vào năm ……)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………..

Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở        :……………………………………………………………………………

 Mã số thuế            : …………………………………………………………………………

 Giám Đốc             : …………………………………………………………………………

      Ngành nghề kinh doanh:

     -…………………………………………

     – …………………………………………

     – …………………………………………

     – …………………………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm ……… Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

Trân trọng kính báo!

                                                                                                         Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                                    Giám đốc 

Nơi nhận:                                                                                           

– Như trên;                             

– Lưu.

3. Công văn xác định không nợ đọng thuế

Công văn xác định không nợ đọng thuế là công văn xác nhận không nợ thuế do cá nhân, tổ chức nộp lên cơ quan thuế quản lý để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc nộp thuế

Ngoài ra, nó còn áp dụng với các trường hợp hợp doanh nghiệp muốn giải thể, phá sản, một vài giao dịch trong thương mại; trường hợp cá nhân muốn thực hiện xin thôi quốc tịch, xin định cư nước ngoài thì cũng bắt buộc phải xin xác nhận không nợ thuế.

Dưới đây là mẫu công văn xác định không nợ đọng thuế mà bạn có thể tham khảo.

CÔNG TY…………

Số:…/…/CV-

V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***————

Hà Nội, ngày ….   tháng ….  năm…

Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..….

Tên doanh nghiệp:……… ……………………………….….…………………..….

Mã số thuế……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………..Fax:………………………………………….

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau:

  1. Số thuế đã đóng ………………………………………..
  2. Loại thuế …………………………………………
  3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…………………………………

Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công Ty….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…… xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cám ơn và kính chào!

….., ngày….tháng….năm

Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

(Giám đốc)

4. Công văn xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế

Đây là mẫu công văn được các tổ chức, doanh nghiệp dùng để gửi lên cơ quan thuế nhằm xin giảm và gia hạn thời gian nộp thuế TNDN.

Chi tiết mẫu công văn bạn có thể tham khảo ngay bên dưới.

Công ty …………………………..

V/v: Xin giảm thuế TNDN và ân hạn thuế TNDN năm 20…

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

Hà Nội, ngày …..  tháng  …… năm …

Kính gửi: Chi cục thuế …………….

Công ty ……………. được thành lập vào ngày …… tháng ….. năm …… theo giấy phép đăng ký kinh doanh số ……… do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với vốn điều lệ …………… VNĐ và MST là: ……….. cấp ngày ……….. tháng …….. năm …………

Căn cứ theo thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 thì Công ty được nằm trong diện Công ty vừa và nhỏ được giảm thuế TNDN 30% trong năm 2009 và ân hạn thuế TNDN, thuế nhập khẩu 9 tháng nên Công ty chúng tôi làm Công văn này kính mong Chi cục cho Công ty chúng tôi được hưởng những ưu đãi trên theo thông tin 03/2009/TT-BTC.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nơi nhận:                                                                Đại diện theo pháp luật của công ty

  • Như trên                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  • Lưu hồ văn thư

5. Mẫu công văn gửi thuế xin quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Mẫu công văn này sử dụng khi doanh nghiệp muốn yêu cầu cơ quan thuế quyết toán thuế trước thời hạn để doanh nghiệp giải thể hoặc cơ cấu lại tổ chức.

CÔNG TY ………………….

Số: …/201…/CV-CT

V/v: xin được quyết toán thuế

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

      Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Chi cục thuế quận  ….., thành phố……

– Tên công ty: ……….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………

– Mã số thuế:……………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

– Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

– Nội dung xin được quyết toán: ……….. (Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

– Thời gian xin được quyết toán: ………..

Công ty …………………………………… mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu CT.

CÔNG TY …………………

 

 

6. Công văn xin khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp

Đây là mẫu công văn gửi thuế được lập ra nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ.

Và tham khảo thêm và download một số mẫu công văn gửi thuế và bảo hiểm dưới đây:

7. Công văn giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế

8.  Công văn giải trình bị treo tiền bảo hiểm xã hội

9.  Công văn giải trình bảo hiểm

10. Công văn giải trình sai thuế thu nhập cá nhân

11. Công văn giải trình số đóng bảo hiểm không bằng số NLĐ thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.

12. Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

13. Công văn xin lùi thời hạn quyết toán thuế

14. Công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ

15. Công văn xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn

16. Công văn giải trình số đóng bảo hiểm không bằng số NLĐ thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế.

17. Công văn đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước 01 DNHT

Download tổng hợp mẫu công văn gửi thuế – bảo hiểm: Tại Đây

Trên đây Nghiệp vụ kế toán Thuế đã tổng hợp tất cả mẫu công văn gửi thuế và bảo hiểm để các bạn tham khảo và tải về sử dụng khi cần. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc trong thực tế.

Tham khảo thêm:

Đánh giá
 

Leave a Reply