Mẫu số 01-1/TTĐB Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có)

, , Leave a comment

Trong bài viết này Nghiệp vụ kế toán thuế xin chia sẻ mẫu số 01-1/TTĐB Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) được ban hành kèm theo Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ. Các bạn có thể tải mẫu 01-1/TTĐB qua link cuối bài viết để sử dụng nhé!

>>> Học thực hành kế toán ở đâu tốt nhất

Mẫu bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) – Mẫu số: 01-1/TTĐB

Mẫu số 01-1/TTĐB

BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (NẾU CÓ)
(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)

[01] Kỳ tính thuế: tháng………….. năm……………

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:                            

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

[05] Mã số thuế:                            

 I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB Tên nguyên liệu/hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào/ hàng hóa nhập khẩu1 Thuế TTĐB đã nộp Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này
Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)
Tổng cộng

___________________

1 Ghi rõ đơn vị tính của nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu

II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ (trừ xăng nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng sinh học):

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT Tên hàng hóa tiêu thụ Số lượng tiêu thụ Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ2 Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào Thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ tương ứng hàng hóa bán ra Thuế TTĐB đầu vào của xăng sinh học được bù trừ (nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)x(5)x(6)

(8)

Tổng cộng

III. Bảng tính thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu được khấu trừ:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT Tên hàng hóa tiêu thụ Số lượng tiêu thụ3 Thuế TTĐB đã nộp trên 1 đơn vị hàng hóa nhập khẩu Thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ tương ứng hàng hóa bán ra Thuế TTĐB đầu vào của xăng sinh học được bù trừ (nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6)
Tổng cộng

___________________

2 Ghi rõ đơn vị tính của lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ

3 Ghi rõ đơn vị tính số lượng hàng hóa tiêu thụ

III. Bảng tính thuế TTĐB của xăng nguyên liệu mua vào để sản xuất, pha chế xăng sinh học được khấu trừ (nếu có)

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT Tên hàng hóa tiêu thụ Thuế TTĐB còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang Số lượng tiêu thụ trong kỳ Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ4 Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào Thuế TTĐB đầu vào đủ điều kiện khấu trừ Khấu trừ với thuế TTĐB đầu ra Thuế TTĐB đầu vào còn được khấu trừ Khấu trừ thuế TTĐB đầu ra của hàng hóa, dịch vụ khác Thuế TTĐB đề nghị hoàn trả Thuế TTĐB đầu vào còn được khấu trừ chuyền kỳ sau
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (4)x(5)x(6)+(3) (8) (9) = (7)-(8) (10) (11) (12)=(9)-(10)-(11)
Tổng cộng

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:………

Chứng chỉ hành nghề số:………….

……., ngày… tháng… năm……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

____________________

4 Ghi rõ đơn vị tính của lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ

>> Download mẫu 01-1/TTĐB

Đánh giá
 

Leave a Reply