Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021

, , Leave a comment

Nghiệp vụ kế toán thuế chia sẻ mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất – tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN và những lưu ý khi lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất

Xem thêm >>> Học kế toán Online ở đâu tốt

Căn cứ pháp lý: Điểm b.1, Khoản 2, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2015

“b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Đối với tờ khai thuế kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).”

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân – số 05/KK-TNCN

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm….. hoặc Quý………năm ………

[02] Lần đầu:                                 [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………

           [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: …………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[17] Điện thoại: ……………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/

Số tiền

1 Tổng số người lao động: [21] Người
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người
2.1 Cá nhân cư trú [24] Người
2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người
3 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28] [26] VNĐ
3.1 Cá nhân cư trú [27] VNĐ
3.2 Cá nhân không cư trú [28] VNĐ
4 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [29]=[30]+[31] [29] VNĐ
4.1 Cá nhân cư trú [30] VNĐ
4.2 Cá nhân không cư trú [31] VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [32]=[33]+[34] [32] VNĐ
5.1 Cá nhân cư trú [33] VNĐ
5.2 Cá nhân không cư trú [34] VNĐ
6 Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [35] VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [36] VNĐ

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

      .…, ngày ……tháng ……..năm …….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải về Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân – 05/KK-TNCN

Chú ý:

– Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Trước khi bắt tay vào việc lập Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho Doanh nghiệp thì các bạn phải xác định được doanh nghiệp bạn kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý.

Nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý, thì có quyền chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý, ổn định trong năm tài chính

Nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng, thì thuế TNCN cũng phải khai theo tháng, ổn định trong 1 năm tài chính

– Không phát sinh thuế thu nhập phải nộp, doanh nghiệp vẫn nộp tờ khai thuế TNCN, trước đây không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp. (theo Nghị định 126, có hiệu lực từ ngày 5/12/2020)

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply