Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

, , Leave a comment

Trong bài viết dưới đây Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất. Các bạn có thể thể theo dõi nội dung và tải mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo link ở cuối bài viết

>>> Học kế toán thuế chuyên sâu ở đâu tốt

Mẫu số 01/TTĐB Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày… tháng… năm…. hoặc Tháng… năm….

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: □

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện:…………………………………………… [08] Tỉnh/Thành phố:…………………………

[09] Điện thoại:…………………………… [10] Fax:……………………………….. [11] E-mail:………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện:……………………………………………. [16] Tỉnh/Thành phố:………………………..

[17] Điện thoại:……………………………. [18] Fax:………………………………. [19] E-mail:………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………………. Ngày……………………………

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Sản lượng tiêu thụ Doanh số bán (chưa có thuế GTGT) Giá tính thuế TTĐB Thuế suất (%) Thuế TTĐB được khấu trừ Thuế TTĐB còn phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)*(7)-(8)
I Hàng hóa chịu thuế TTĐB
– Tên hàng hóa
– …
II Dịch vụ chịu thuế TTĐB
– Tên dịch vụ
– …
III Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB
1 Hàng hóa xuất khẩu
2 Hàng hóa bán để xuất khẩu
3 Hàng hóa gia công để xuất khẩu
Tổng cộng:

[21] Thuế TTĐB của xăng khoáng nguyên liệu chưa khấu trừ, bù trừ đề nghị hoàn

[22] Thuế TTĐB của xăng khoáng nguyên liệu chưa được khấu trừ, bù trừ chuyển kỳ sau

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

Thuế TTĐB được khấu trừ: gồm thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ tương ứng hàng hóa bán ra và thuế TTĐB đầu vào của xăng sinh học bù trừ (nếu có)

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:……….

…………, ngày… tháng… năm……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Link download mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đánh giá
 

Leave a Reply