Một số điểm lưu ý về kê khai thuế

, , Leave a comment

Kê khai thuế GTGT và các loại thuế khác phải được thực hiện theo đúng quy định. Những quy định có sự điều chỉnh và thay đổi sẽ được Tổng cục thuế hướng dẫn bằng văn bản buộc người kế toán thuế phải cập nhật và nắm rõ. Dưới đây là một số những điểm cần chú ý về kê khai thuế GTGT

>>> Xem thêm bài viết: Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

I. Kê khai thuế GTGT

Căn cứ văn bản số 3127/TCT-KK ngày 14/07/2017 của Tổng cục Thuế kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn đã kê khai thuế

Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh

Kê khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Căn cứ văn bản số 4107/TCT-KK ngày 12/09/2017 của Tổng cục Thuế về việc quản lý nghĩa vụ kê khai đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Trường hợp ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu, DNCX còn được cấp phép để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam (bao gồm cả hoạt động giao dịch mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán – gọi chung là hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu) theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, DNCX phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa và thực hiện mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất, đồng thời phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu. 

DNCX chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật, Các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của DNCX. hoc ke toan thue chuyen sau ơ dau tot

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Xem thêm: Hướng dẫn Kê khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai Thuế giá trị gia tăng

II. Tiền chậm nộp tiền thuế

Về việc điều chỉnh tiền chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Căn cứ văn bản số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh tiền chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào NSNN được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung.

Tiền chậm nộp đã tính trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai bổ sung quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) như sau:                                                    kế toán xây dựng theo thông tư 200

Kể từ ngày 06/3/2017, trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán, cơ quan Thuế không thực hiện cưỡng chế nợ thuế (không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán) đối với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán.

Trước: Không đặt vấn đề có thực hiện cưỡng chế hay không, chỉ không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước có nên học xuất nhập khẩu online

III. Xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu

Xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu trong các trường hợp: 

1- Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đối với tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016

Căn cứ văn bản số 16836/BTC-TCHQ ngày 13/12/2017 của Bộ Tài chính xử lý thuế GTGT đã nộp đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quản trị nhân sự

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu cho cơ quan hải quan nhưng chưa được cơ quan Thuế hoàn (hoặc đã nộp Ngân sách Nhà nước số tiền thuế thu hồi theo quyết định truy thu của cơ quan thuế) thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu cho cơ quan hải quan, số tiền thuế GTGT đã được cơ quan thuế hoàn thì cơ quan thuế không thực hiện thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn.  

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp thừa khâu nhập khẩu với cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai điều chỉnh lại số thuế GTGT đã nộp thừa khâu nhập khẩu và không tính tiền chậm nộp trong trường hợp kê khai điều chỉnh giảm với cơ quan thuế số thuế GTGT đầu vào đã nộp tại khâu nhập khẩu. Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan hải quan. học kế toán thuế

Trên cơ sở kiến nghị của người nộp thuế, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan phối hợp với người nộp thuế để xác định chi tiết theo từng tờ khai nhập khẩu về số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan; số tiền thuế GTGT đã được cơ quan thuế hoàn, số tiền thuế GTGT còn lại chưa được hoàn; số tiền thuế GTGT đề nghị cơ quan hải quan tiếp tục hoàn.

2- Xử lý thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của hợp đồng gia công

Căn cứ văn bản số 14475/BTC-TCHQ ngày 26/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa

+ Trước ngày 01/9/2016: nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế (khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TTBTC ngày 25/3/2015)

+ Từ ngày 01/9/2016 đến nay: phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tự dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thu nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan (khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13, khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016) học kế toán trưởng online

+ Trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa từ ngày 01/9/2016 đến ngày công văn này được ban hành, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa thì không phải kê khai, điều chỉnh lại.

Khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình bản kê khai đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa với cơ quan thuế, chứng từ nộp thuế cho cơ quan hải quan để thực hiện thanh khoản; trường hợp, doanh nghiệp chưa kê khai và nộp đủ các loại thuế phải nộp thì phải kê khai nộp thuế bổ sung với cơ quan hải quan.

»»»»» Học Kế Toán Tổng Hợp Online Ở Đâu Tốt

3- Xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu được giảm giá

Căn cứ văn bản số 4067/TCT-DNL ngày 08/09/2017 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với giá trị hàng nhập khẩu giảm giá học kế toán ở đâu

Trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị được giảm giá theo hợp đồng:

+ Nếu khoản giảm giá thuộc trường hợp được giảm giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT khâu nhập khẩu. Đối với số thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp (do được giảm giá) thì doanh nghiệp đề nghị Cơ quan Hải quan giải quyết hoàn trả theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. nên học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

+ Nếu khoản giảm giá không thuộc các trường hợp được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC nêu trên, doanh nghiệp đã thực hiện tính, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trên giá trị máy móc thiết bị chưa giảm giá theo đúng quy định về xác định giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu hiện hành thì doanh nghiệp căn cứ chứng từ thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu để thực hiện khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định. khóa học kế toán

Trên đây là một số điểm lưu ý về kê khai thuế GTGT. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc. 

Không phải hàng hóa, dịch vụ nào cũng chịu thuế GTGT hãy tham khảo thêm những Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng mới nhất

Bài viết chia sẻ một số điểm lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng được biên soạn từ đội ngũ kế toán của Nghiệp vụ kế toán thuế. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống!

Nếu bạn muốn học thêm kế toán để nâng cao nghiệp vụ có thể tham khảo bài viết: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

5/5 - (3 bình chọn)
 

Leave a Reply