Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

, , Leave a comment

Trong quá trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các chi phí khác nhau. Có chi phí được trừ và có chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy những chi phí nào không được coi là hợp lý để khấu trừ khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp. Các bạn cùng tham khao chi tiết qua bài viết sau của Nghiệp vụ kế toán thuế.

I.Tại sao các chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoán chi phí thuộc trong các trường hợp sau sẽ không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: công thức excel trong kế toán

– Các khoản chi không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) nhưng thanh toán bằng tiền mặt. học kế toán online

II.Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Có rất nhiều khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, c:ụ thể như sau:

1.Chi phí khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, DV.

Tài sản cố định ko có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của Tổ chức (trừ Tài sản cố định thuê mua tài chính).

Tài sản cố định ko được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý Tài sản cố định và định khoản kế toán hiện hành.

Phần trích khấu hao vượt mức quy định về trích khấu hao Tài sản cố định.

Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết trị giá. chung chi ke toan truong

2.Chi vật liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Phần chi vượt định mức tiêu hao vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.

 3.Chi tiền thuê tài sản của tư nhân không có đầy đủ giấy tờ, chứng từ

Cty thuê tài sản của tư nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Doanh nghiệp thuê tài sản của tư nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận Cty nộp thuế thay cho tư nhân nhưng ko có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân. mẫu phiếu thu theo thông tư 200

4.Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho công nhân (NLĐ) Công ty đã hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc ko có chứng từ thanh toán theo quy định của luật pháp.

Những khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ ko được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế nguồn vốn của Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ toạ Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty. khóa học kế toán online

Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng hết thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ tình huống Doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do Công ty quyết định nhưng ko quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ Cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ); thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà các người này ko trực tiếp tham dự điều hành sản xuất, kinh doanh.

Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

5.Chi phí của Tổ chức mua hàng hóa, DV (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, DV mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ trả tiền cho người bán hàng, cung cấp DV.

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công ko kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua nhà, đá, cát, sỏi của hộ, tư nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu gom. khóa học logistics tại hà nội

– Mua tài sản, DV của hộ, cá nhân ko kinh doanh trực tiếp bán ra. học kế toán online cho người mới bắt đầu

– Mua hàng hóa, DV của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia nâng cao (100 triệu đồng/năm).

6.Chi trang phục

Chi bằng hiện vật cho công nhân không có hóa đơn, chứng từ.

Chi bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

7.Chi thưởng sáng kiến, cải tiến

DN ko có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, ko có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

8.Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép ko đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không có tất cả hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện không đúng theo quy chế vốn đầu tư hoặc quy chế nội bộ của Công ty lúc khoán tiền di chuyển, tiền ở, phụ cấp cho công nhân đi công tác.

9.Các khoản chi được trừ nhưng chi không đúng đối tượng, ko đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

– Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của DN.

– Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giảng viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do Cty DN và quản lý.

– Chi phí Công ty khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, kinh niên hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

– Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ 2.

– Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong tình huống vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau lúc sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho Cty được trả theo chế độ hiện hành; kể cả tình huống trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

– Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số.

10.Chi trả tiền điện, tiền nước với các DN thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp

DN chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà không có hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh. lớp học kế toán trưởng

DN trả tiền tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm SXKD không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

11.Trích, lập và sử dụng những khoản dự phòng ko theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

Áp dụng đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư nguồn vốn, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của Công ty thẩm định giá, Tổ chức cung cấp DV kiểm toán độc lập.

12.Những khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Những khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa to Tài sản cố định theo chu kỳ, những khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp Tổ chức có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh DV trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính tất cả vào doanh thu của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

13.Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

Do đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

14.Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

Các khoản chi ko đúng đối tượng hoặc chi mà không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

15.Chi tài trợ cho y tế

Chi không đúng đối tượng sau: tài trợ cho những cơ sở y tế được thành lập theo quy định luật pháp về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những bệnh Trung tâm, Viện y tế đó; tài trợ trang bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh Học viện, Học viện y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, Doanh nghiệp có chức năng huy động tài trợ theo quy định của luật pháp.

Chi mà ko có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

16.Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

Chi ko đúng đối tượng là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của luật pháp không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ. học kế toán thực hành ở đâu

17.Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

18.Những khoản chi của hoạt động SXKD bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động sản xuất và kinh doanh đặc thù khác ko thực hiện đúng theo văn bản chỉ dẫn riêng của Bộ tài chính.

19.Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng hoặc không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ

>>>>Bài viết xem thêm: Các khoản chi phí bị khống chế khi khấu trừ thuế mới nhất

Trên đây là tổng hợp những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tổng hợp và biên soạn bới đội ngũ admin của Nghiệp vụ kế toán thuế. Mong bài viết giúp bạn đọc nắm rõ được công việc và hoàn thành tốt công việc của mình.

Nghiệp vụ kế toán thuế chức các bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm chắc được các kiến thức về kế toán, các bạn nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tại trung tâm. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)
 

Leave a Reply