Thủ tục gia hạn thời hạn đóng thuế GTGT thuế TNDN mới nhất

, , Leave a comment

Sau đại dịch covid để hỗ trợ doanh nghiệp quay lại hoạt động và giảm bớt khó khăn Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDNVậy theo Nghị định thì đối tượng, thời gian gia hạn và thủ tục gia hạn cụ thể như thế nào?

I. Đối tượng áp dụng Gia hạn thời hạn đóng thuế GTGT, thuế TNDN

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì có 5 nhóm đối tượng được áp dụng gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT.

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu hà nội

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng. học kế toán tổng hợp online

2.Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

học kế toán online miễn phí

nguyen-tac-va-dieu-kien-khau-tru-thue-gia-tri-gia-tang-dau-vao

3.Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

4.Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. điều kiện học kế toán trưởng

5.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này. kế toán online

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

>>>>>Tham khảo thêm: Xử phạt khi thực hiện quyết toán thuế TNCN quá hạn quy định

II. lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN sau khi được gia hạn

1. Đối với thuế GTGT

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41 thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

STT Kỳ tính thuế Thời hạn sau khi được gia hạn
01 Kỳ tính thuế tháng 03/2020 Chậm nhất là ngày 20/9/2020
02 Kỳ tính thuế tháng 04/2020 Chậm nhất là ngày 20/10/2020
03 Kỳ tính thuế tháng 05/2020 Chậm nhất là ngày 20/11/2020
04 Kỳ tính thuế tháng 06/2020 Chậm nhất là ngày 20/12/2020
05 Kỳ tính thuế Quý I/2020 Chậm nhất là ngày 30/9/2020
06 Kỳ tính thuế Quý II/2020 Chậm nhất là ngày 30/12/2020

2. Đối với thuế TNDN

Thời gian gia hạn 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định đối với:

– Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng tại Điều 2 Nghị định 41 đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Chậm nhất là ngày 31/12/2020, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này phải thực hiện nộp đủ số thuế cần nôp theo quy định.

III. Trình tự, thủ tục gia hạn và nộp lại thuế GTGT, thuế TNDN

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế trước ngày 30/7/2020. Sau thời gian này thì không được gia hạn thời gian nộp thuế.

-Thành phần hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP);

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp

– Phương thức nộp: bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác lớp học kế toán trưởng

– Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là những chia sẻ và tổng hợp về gia hạn gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo nghị định 41/2020/NĐ-CP. Mong bài viết của Nghiệp vụ kế toán thuế giúp ích được cho bạn đọc.

Để có đủ kiến thức để làm kế toán các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội và TPHCM để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán chất lượng. 

>>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán tổng hợp thực hành Online ở đâu tốt

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công!

Đánh giá
 

Leave a Reply